دپارتمان طراحی صنعتی

25-01

اراﺋــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎرى ﻧﻮﯾــﻦ در زﻣﯿﻨــﻪ ﻃﺮاﺣــﻰ ﻣﻌﻤــﺎرى ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ روﯾﮑــﺮد رواﻧﺸــﻨﺎﺧﺘﻰ از ﻓﻀﺎى ذﻫﻨﻰ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ

بیشتر ببینید

22-01

ﻓﻀــﺎ ﺳــﺎزى دﻗﯿــﻖ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﻘﺸــﻪ ﻫــﺎى اﺟﺮاﯾــﻰ ﭘــﺮوژه و ارﺋــﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﻣﺎﻟﺘــﻰ ﻣﺪﯾــﺎ در ﻗﺎﻟــﺐ اﻧﯿﻤﯿﺸــﻦ ﺑــﺮاى درك ﺑﻬﺘــﺮ و ﭘﺮزﻧــﺖ دﻗﯿﻖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ

بیشتر ببینید

21-01

ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﮐﺎت اوت ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮش ، ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎزى ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪل ﺳﺎزى و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﻌﻤﺎرى ، ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

بیشتر ببینید

23-01

ارائه پرزنت های دستی با تکنیک های مختلف راندو و پیاده سازی ایده های اولیه در قالب اسکیس در دپارتمان معماری آژانس تبلیغاتی نوین کلک .

بیشتر ببینید